Μάχιμη 5ετία:Νέα εγκύκλιος _ Δεν αλλάζει η διαδικασία υπολογισμού αναγνώρισης.

  Εκδόθηκε την 08-06-2018 η με αρ. πρωτ. Φ10042/οικ.13567/329 (ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46) Ερμηνευτική Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών». Παρόλο που η ανωτέρω εγκύκλιο έχει προκαλέσει ιδιαίτερη σύγχυση τις τελευταίες ημέρες, η ΠΟΣΥΦΥ από τον Δεκέμβριο του 2016 είχε ερμηνεύσει το πλαίσιο εφαρμογής της αναγνώρισης της μάχιμης 5ετίας και είχε ενημερώσει εγκαίρως για την αμετάβλητη κατάσταση, αναμένοντας και την σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο. Σήμερα, μετά από 18 μήνες εκδόθηκε η σχετική ερμηνευτική…