Παραβατική ή βίαιη συμπεριφορά από αιτούντα διεθνή προστασία σε κέντρο φιλοξενίας (“hot-spot”) και δίκαιο ΕΕ

Δικαστήριο ΕΕ: Στον εν λόγω αιτούντα δεν μπορεί να επιβληθεί κύρωση ανάκλησης των υλικών συνθηκών υποδοχής ως προς τη στέγαση, την τροφή ή την ένδυση Με τη δημοσιευθείσα στις 12-11-2019 απόφασή του, το Τμήμα Μείζονος Συνθέσεως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφαίνεται για πρώτη φορά επί του περιεχομένου της ευχέρειας που παρέχει το άρθρο 20, παράγραφος 4, της οδηγίας (ΕΕ) 2013/331 [οδηγία σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία] στα κράτη μέλη να καθορίζουν τις εφαρμοστέες κυρώσεις σε περίπτωση που ένας αιτών διεθνή προστασία είναι ένοχος για σοβαρή…