Αδεια Ειδικού Σκοπού _ Νέα παράταση για όσο παραμείνουν κλειστά τα σχολεία.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση για την Παράταση της άδειας ειδικού σκοπού Η Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 17787/520/2020 ορίζει ότι :”Η άδεια ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), συναρτάται με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των μονάδων/δομών παροχής φροντίδας ή εκπαίδευσης, όπου είναι εγγεγραμμένα ή φοιτούν τα τέκνα, όπως αυτές προβλέπονται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του προαναφερόμενου άρθρου και χορηγείται υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για όλο το διάστημα που διαρκεί η εν λόγω αναστολή, χωρίς να προβλέπεται άλλος χρονικός περιορισμός ή να…