ΕΦΚΑ(Ι.Κ.Α.) _ Χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης πριν την συνταξιοδότηση για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ22/2/20.3.2014 Χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης πριν την συνταξιοδότηση για τους δημοσίους υπαλλήλους – Συμπληρωματικές οδηγίες


Κατηγορία: Ασφαλιστικά – ΙΚΑ – ΤΕΒΕ – Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ) Αθήνα, 20 / 3 / 2014
Αριθ. Πρωτ.Σ22/2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ
: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
: ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες : Μ. Σπυριδάκης
: Γ. Μητροφάνης
Αριθ. Τηλεφώνου :2105215280-1, 240-241
FAX :2105228747
:2105223228
e-mail : diefpar@ika.gr
: asfika@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : « Χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης πριν την συνταξιοδότηση για τους δημοσίους υπαλλήλους – Συμπληρωματικές οδηγίες »

ΣΧΕΤ : Η εγκύκλιο 1/13 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Με την σχετική εγκύκλιο 1/13 ΙΚΑ–ΕΤΑΜ, δόθηκαν οδηγίες για τις προϋποθέσεις και την διαδικασία χορήγησης της Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3846/2010 καθώς και τις λεπτομέρειες εφαρμογής της, όπως καθορίστηκαν με την Φ. 10035/6605/378/30.12.2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Με την εν λόγω Εγκύκλιο, καταβάλλεται προσπάθεια να δοθούν λύσεις σε θέματα που άπτονται της διαδικασίας χορήγησης σύνταξης, με στόχο την επιτάχυνση της απονομής της σύνταξης μέσω της αποσυμφόρησης των υπηρεσιών με την επέκταση της αρμοδιότητας ανακεφαλαίωσης συντάξεων σε περισσότερα Υποκαταστήματά μας και την εν τέλει ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας με την δραστική κατ αυτόν τον τρόπο μείωση του χρόνου απονομής της σύνταξης.

Παρά το γεγονός, ότι σε γενικές γραμμές η διαδικασία έχει ήδη αποδώσει αποτελέσματα και λειτουργεί ικανοποιητικά, παρατηρήθηκαν στην πρακτική συγκεκριμένα θέματα, τα οποία δημιουργούν προβλήματα στην απρόσκοπτη λειτουργία της εν λόγω ρύθμισης και η υπηρεσία μας κρίνει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν το ταχύτερο δυνατόν.

Ειδικότερα:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο 15 του Ν. 3846/2010, υποχρεούνται οι ασφαλιστικοί φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (πλην ΟΓΑ), να προβαίνουν στον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης μετά από σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων, η οποία υποβάλλεται μέσα στα δύο (2) τελευταία χρόνια πριν την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση και ακολούθως να χορηγούν βεβαίωση χρόνου ασφάλισης.

Στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, στις οποίες σημειωτέον έχει υποχρέωση έκδοσης βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης και ο ΟΓΑ, ο τελευταίος φορέας ασφάλισης του κάθε ασφαλισμένου, στον οποίο υποβάλλεται το σχετικό αίτημα, το διαβιβάζει και στους άλλους εμπλεκόμενους φορείς ούτως ώστε ο καθένας από τους φορείς αυτούς να εκδίδει την σχετική βεβαίωση αφού καλέσει τον ενδιαφερόμενο να συμπληρώσει τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά.

Τα προαναφερόμενα δεν ισχύουν για τους υπαλλήλους του Δημοσίου των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ προσληφθέντες μετά την 1/1/1983 που θα συνταξιοδοτηθούν από το ΓΛΚ ή με το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων και οι οποίοι πριν την μονιμοποίησή τους στο Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ και στους ΟΤΑ είχαν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Από αναφορές των Υποκαταστημάτων μας, προκύπτει, ότι οι εν λόγω υπάλληλοι, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν τελευταίο φορέα ασφάλισής τους το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προσφεύγουν σωρηδόν στις υπηρεσίες μας και υποβάλλουν αιτήσεις για την χορήγηση της βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης του Ν. 3846/10 δεδομένου ότι αφ΄ ενός όπως ισχυρίζονται την χρειάζεται η υπηρεσία τους προκειμένου να ξεκινήσει τη διαδικασία συνταξιοδότησής τους και αφ ετέρου επειδή δεν προβλέπεται για το Δημόσιο η διαδικασία του άρθρου 15 του Ν. 3846/2010 και η χορήγηση της βεβαίωσης αυτής.

Αποτέλεσμα της τακτικής αυτής, είναι, να επιβαρύνονται οι υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων μας με επιπλέον εργασίες χορήγησης βεβαιώσεων απλής καταμέτρησης των ημερών ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους εν λόγω ασφαλισμένους (διότι δεν δικαιούνται βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης του Ν. 3846/2010) εργασία, η οποία, θα επαναληφθεί ούτως ή άλλως κατά την διαδικασία συνταξιοδότησης, όταν θα αναζητηθούν τα στοιχεία του άρθρου 1 του Ν. 3232/2004, σύμφωνα με την νομοθεσία περί διαδοχικής ασφάλισης.

Για τους παραπάνω λόγους, η Διοίκηση του Ιδρύματος, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που προέκυψε και προκειμένου να συμβάλει στην ταχύτερη απονομή της σύνταξης, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες ασφαλισμένους, την αποφυγή άσκοπων διενέξεων και προστριβών μεταξύ ασφαλισμένων και υπαλλήλων του Ιδρύματος και την μείωση του φόρτου συναλλαγής, έκρινε, ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στη διαδικασία χορήγησης της βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης του Ν. 3846/10 και οι υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ προσληφθέντες από 1/1/1983 και μετά, και για τους οποίους ισχύει η διαδοχική ασφάλιση, παρά το γεγονός ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν είναι ο τελευταίος ασφαλιστικός τους Οργανισμός.

Επισημαίνεται ότι δεν αφορά τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ προσληφθέντες πριν την 1/1/1983, επειδή για αυτούς δεν ισχύουν οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης αλλά οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1405/1983 (Εγκύκλιος 18/1984 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Επομένως, οι αρμόδιες σύμφωνα με την εγκύκλιο 1/13 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπηρεσίες του Ιδρύματος, οφείλουν από την ημερομηνία λήψης της παρούσας εγκυκλίου και εφεξής, να δέχονται αιτήσεις υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ που βρίσκονται δύο (2) τουλάχιστον χρόνια πριν από το όριο ηλικίας συνταξιοδότησής τους, για χορήγηση της βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης του Ν. 3846/2010 (προσυνταξιοδοτική βεβαίωση), με την ίδια ακριβώς διαδικασία που προβλέπεται στις οδηγίες που έχουν δοθεί με την ως άνω εγκύκλιό μας.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 1/13 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, για την πιστή τήρηση των ανωτέρω.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

taxheaven.gr/uniformnews.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.