Αλλαγές στις προσλήψεις και Υπηρεσίες τοποθέτησης (Αεροδρόμια) των Συνοριακών Φυλάκων (Τροπολογία).

Επίδομα πενθημέρου και νυχτερινών στους μαθητές των σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης

Με τροπολογία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που κατατέθηκε στη Βουλή και στο Σχέδιο Νόμου για το Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, επαναπροσδιορίζονται τα κριτήρια για την πρόσληψη των Συνοριακών Φυλάκων (απόδειξη κατοικίας) και οι Υπηρεσίες τοποθέτησης (φύλαξης των θεσμοθετημένων σημείων εισόδου – εξόδου της επικράτειας, ιδίως αεροδρομίων) αυτών και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την τοποθέτηση, την απόσπαση και τη μετάταξή τους.

Επιπλέον στη ίδια Τροπολογία επανακαθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των ψυχικών και διανοητικών προσόντων των υποψηφίων ιδιωτών, για την εισαγωγή τους στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και των υποψηφίων κατά  την πρόσληψή τους ως ειδικών φρουρών, με την υποβολή αυτών σε ψυχομετρικές εξετάσεις (αντί ψυχοτεχνικών, που προβλέπεται).

Με άλλη διάταξη τροποποιείται το άρθρο 127 του ν.4472/2017, που αναφέρεται στα χορηγούμενο επιδόματα στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και επεκτείνεται η χορήγηση των ειδικών αποζημιώσεων εργασίας πέραν του πενθημέρου (ύψους 46 ευρώ για κάθε επιπλέον ημέρα απασχόλησης) και εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες (2,77 ευρώ ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης) και στους μαθητές των σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το λοιπό ένστολο προσωπικό της.

Και τέλος παρατείνονται, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, οι συμβάσεις προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.) οι οποίες λήγουν πριν από την ολοκλήρωση του τρέχοντος έτους, για την κάλυψη της απρόβλεπτης και επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Παρατείνεται μέχρι την 31η. 12.2021, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο επιτρέπεται η κατάταξη, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προσωπικού (μόνιμου και με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ.) προερχόμενου από φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

 

Η σχετική Τροπολογία

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

με τίτλο

«Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 1

Ανανέωση θητείας και τοποθέτηση σε υπηρεσίες των συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου – Τροποποίηση των περ. β’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4647/2019

Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), περί των συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου, προστίθεται εδάφιο στο τέλος της περ. β’, αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περ. ε’ και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1.α. Στην Ελληνική Αστυνομία συνιστώνται οκτακόσιες (800) οργανικές επί θητεία θέσεις Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου. Ο αριθμός των ως άνω θέσεων δύναται να αυξάνεται με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.

β. Οι Συνοριακοί Φύλακες ορισμένου χρόνου αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού. Προσλαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου με ετήσια θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται ετησίως και εντάσσονται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Εφόσον η θητεία των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου δεν ανανεωθεί, αυτοί απολύονται οριστικά από τις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς άλλη διαδικασία. Συνοριακός Φύλακας ορισμένου χρόνου, ο οποίος έχει ολοκληρώσει την προβλεπόμενη βασική εκπαίδευση, δεν μπορεί να παραιτηθεί πριν την ολοκλήρωση της ετήσιας θητείας. Συνοριακός Φύλακας ορισμένου χρόνου, του οποίου έχει ανανεωθεί η θητεία, δεν μπορεί να παραιτηθεί πριν την ολοκλήρωση της ετήσιας θητείας. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανανέωσης της θητείας των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και Εσωτερικών.

γ. Η πρόσληψη των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου γίνεται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων, βάσει της διαδικασίας και των προσόντων πρόσληψης που προβλέπονται για τους Συνοριακούς Φύλακες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2622/1998 (Α’138) και κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών πράξεων. Κατόπιν απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, προστίθενται πέντε (5) μονάδες, επιπλέον των καθοριζομένων από τις κείμενες διατάξεις στη βαθμολογία των υποψηφίων, που κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από της γεννήσεώς τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους στην Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, που θα προκηρυχθούν θέσεις, ή σε ορισμένες περιοχές αυτών. Οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων ισχύουν για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία κύρωσής τους.

δ. Για τους Συνοριακούς Φύλακες ορισμένου χρόνου συντάσσονται εκθέσεις ικανότητας ετησίως, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την αξιολόγηση των προσόντων των αστυφυλάκων. Για την ανανέωση θητείας Συνοριακού Φύλακα ορισμένου χρόνου, απαιτείται στην ετήσια έκθεση ικανότητάς του να φέρει τουλάχιστον τον γενικό χαρακτηρισμό «καλώς».

ε. Οι Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου τοποθετούνται υποχρεωτικά σε Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, Διαχείρισης Μετανάστευσης ή Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και Υπηρεσίες Φύλαξης των θεσμοθετημένων σημείων εισόδου – εξόδου της επικράτειας, ιδίως αεροδρομίων. Μετάταξη των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου σε άλλη κατηγορία προσωπικού ή απόσπασή τους σε Υπηρεσία, πέραν των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο, δεν επιτρέπεται.

στ. Τα καθήκοντα των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου είναι ταυτόσημα με εκείνα των Συνοριακών Φυλάκων. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους φέρουν στολή και κατάλληλο οπλισμό.

ζ. Για τα θέματα των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου, τα οποία δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις που διέπουν τους Συνοριακούς Φύλακες, με εξαίρεση τις διατάξεις περί μονιμοποίησης και ένταξης στο αστυνομικό προσωπικό.

η. Ειδικότερα ζητήματα και λεπτομέρειες που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος και για τα οποία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τους Συνοριακούς Φύλακες, δύνανται να ρυθμιστούν με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.».

 

Άρθρο 2

Μετονομασία υπηρεσιών και αρμοδιότητες συνοριακών φυλάκων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2622/1998

Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2622/1998 (Α’ 138), περί σύστασης υπηρεσιών συνοριακής φύλαξης, αντικαθίστανται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνιστώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος, κεντρική και περιφερειακές Αστυνομικές Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και Διαχείρισης Μετανάστευσης, με αποστολή την αποτροπή παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα, τον εντοπισμό και τη σύλληψη των παρανόμως εργαζομένων αλλοδαπών ανά την επικράτεια και την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη ή την επαναπροώθησή τους, καθώς και τον εντοπισμό και τη σύλληψη προσώπων που διευκολύνουν την παράνομη είσοδο και εργασία αλλοδαπών και την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι Συνοριακοί Φύλακες, που στελεχώνουν τις Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, Διαχείρισης Μετανάστευσης ή τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και τις Υπηρεσίες Φύλαξης των θεσμοθετημένων σημείων εισόδου – εξόδου της επικράτειας, ιδίως αεροδρομίων, δύνανται να διατίθενται για εκτέλεση υπηρεσίας φρούρησης και μεταγωγής κρατουμένων, φρούρησης αστυνομικών υπηρεσιών και των κρατητηρίων τους. Κατά την άσκηση των προαναφερομένων αρμοδιοτήτων έχουν τις ίδιες εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις με το αστυνομικό προσωπικό, πλην αυτών που αναφέρονται στην άσκηση των προανακριτικών καθηκόντων.».

 

Άρθρο 3

Προσόντα συνοριακών φυλάκων – Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2622/1998

Στο άρθρο 3 του ν. 2622/1998 (Α’ 138), περί των προσόντων των συνοριακών φυλάκων, αντικαθίσταται η παρ. 1, προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3

Προέλευση – Προσόντα Συνοριακών Φυλάκων

1.Για την εκπλήρωση της αποστολής των Υπηρεσιών του άρθρου 1 προσλαμβάνονται ως συνοριακοί φύλακες με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες) που δεν έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους. Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Τα απαιτούμενα σωματικά προσόντα των υποψηφίων και οι προκαταρτικές εξετάσεις (υγειονομικές – αθλητικές – ψυχομετρικές) που υποβάλλονται είναι τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τους ιδιώτες υποψηφίους για τη Σχολή Αστυφυλάκων. Τα υποψήφια για πρόσληψη τέκνα του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονείται ή τραυματίζεται θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού, λαμβάνουν δέκα (10) μονάδες επιπλέον των καθοριζομένων από το προεδρικό διάταγμα της επόμενης παραγράφου. Οι συνοριακοί φύλακες προσλαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, από υποψηφίους που κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από της γεννήσεώς τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους στην Περιφέρεια, στην οποία ανήκει η συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα ή Νησί, όπου λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, Διαχείρισης Μετανάστευσης ή Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και Υπηρεσίες Φύλαξης των θεσμοθετημένων σημείων εισόδου – εξόδου της επικράτειας, ιδίως αεροδρομίων και κατά προτίμηση ή αποκλειστικά στις περιοχές της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας ή νησιού. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται κάθε φορά ο αριθμός των προσλαμβανομένων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα ή νησί. Εφόσον οι θέσεις που προκηρυχθούν δεν καλυφθούν από την ανωτέρω κατηγορία υποψηφίων, δύνανται να προσληφθούν υποψήφιοι που κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους έως και τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους σε έτερες Περιφέρειες, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Με την ίδια απόφαση δύναται να ανακατανέμεται ο αριθμός των κενών θέσεων μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων ή νησιών, που περιλαμβάνονταν στον διαγωνισμό.

2.Τα λοιπά προσόντα των Συνοριακών Φυλάκων, το όργανο, τα κριτήρια και η διαδικασία πρόσληψής τους, οι προϋποθέσεις ανανέωσης της θητείας τους, η διαδικασία απόλυσής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

3.Για την απόδειξη της ιδιότητας του κατοίκου, χορηγείται από τον οικείο Δήμο βεβαίωση, στην οποία αναφέρεται ρητά ότι ο υποψήφιος κατοικεί σε αυτόν κατά την τελευταία διετία ή κατοικούσε σε αυτόν από της γεννήσεώς του μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του.».

 

Άρθρο 4

Υπηρεσίες συνοριακών φυλάκων – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.2622/1998

Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2622/1998 (Α’ 138), περί των υπηρεσιών των συνοριακών φυλάκων, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, οι Συνοριακοί Φύλακες υπηρετούν σε Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, Διαχείρισης Μετανάστευσης ή Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και Υπηρεσίες Φύλαξης των θεσμοθετημένων σημείων εισόδου – εξόδου της επικράτειας, ιδίως αεροδρομίων. Μετά από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους τοποθετούνται και μετατίθενται σύμφωνα με το π.δ. 211/2005 (Α’ 254). Μετάταξη των Συνοριακών Φυλάκων σε άλλη κατηγορία προσωπικού ή απόσπασή τους σε άλλη υπηρεσία, πλην των αναφερομένων στην παρούσα, απαγορεύεται.».

 

Άρθρο 5

Προκαταρκτικές εξετάσεις για εισαγωγή στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994

Η παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α’ 122), περί των προϋποθέσεων εισαγωγής στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών, τροποποιείται ως προς το αντικείμενο των εξετάσεων και ως προς το αρμόδιο όργανο και διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Οι υποψήφιοι ιδιώτες υποβάλλονται επιπλέον σε «Προκαταρκτικές εξετάσεις» (αθλητικές, υγειονομικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες), που γίνονται με μέριμνα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και σύμφωνα με όσα καθορίζονται από τις οικείες διατάξεις του νόμου και τους κανονισμούς. Στις εξετάσεις αυτές ο υποψήφιος πρέπει να κριθεί ικανός κατά το σχολικό έτος υποβολής της υποψηφιότητας για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή. Οι αστυνομικοί υποψήφιοι υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου κανονισμού.».

 

Άρθρο 6

Προκαταρκτικές εξετάσεις για κάλυψη των θέσεων ειδικών φρουρών – Τροποποίηση του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 (Α’ 161), περί των προκαταρκτικών εξετάσεων των ειδικών φρουρών, αντικαθίσταται και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων προσλαμβάνονται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες), απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής του εσωτερικού ή εξωτερικού, που δεν έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους. Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Τα απαιτούμενα σωματικά προσόντα των υποψηφίων και οι προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές – αθλητικές – ψυχομετρικές) που υποβάλλονται είναι τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τους ιδιώτες υποψηφίους για τη

Σχολή Αστυφυλάκων. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Τα υποψήφια για πρόσληψη τέκνα του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονείται ή τραυματίζεται θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού, λαμβάνουν δέκα (10) μονάδες επιπλέον των καθοριζομένων από την υπουργική απόφαση της επόμενης παραγράφου. Από τον αριθμό των προσλαμβανομένων ποσοστό 20% καλύπτεται από υποψηφίους που κατέχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου και το υπόλοιπο ποσοστό από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε άλλο απολυτήριο τίτλο όλων των τόπων Λυκείου. Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας κατηγορίας υποψηφίων δεν καλύπτονται, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από υποψηφίους της άλλης κατηγορίας.».

 

Άρθρο 7

Χορήγηση ειδικών αποζημιώσεων στους μαθητές των σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας – Τροποποίηση του άρθρου 127 του ν.4472/2017

1. Στο τέλος της παρ. Δ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), περί των ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας, προστίθεται περ. δ’ και η παρ. Δ διαμορφώνεται ως εξής:

«Δ. α. Στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή), το οποίο λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών αποδεδειγμένα εργάζεται πέραν των πέντε (5) ημερών την εβδομάδα, χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι ευρώ (46) για κάθε επιπλέον ημέρα απασχόλησης.

β. Στο ίδιο ως άνω προσωπικό, καθώς και το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €) ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης. Το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. Α8 υποπερίπτωση β’ του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α’297) και σύμφωνα με τις σχετικές εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των στελεχών με απόσπαση, μετακίνηση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση των αποζημιώσεων αυτών, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή τους με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.

γ. Στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας που αποσπάται ή διατίθεται ως προσωπικό ασφαλείας σε γραφεία μελών Κυβέρνησης, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, καθώς και στο αστυνομικό προσωπικό της Υπηρεσίας Προστασίας Προέδρου της Δημοκρατίας που ασκεί καθήκοντα ασφαλείας, καταβάλλονται οι αποζημιώσεις των προηγούμενων περιπτώσεων και υπερωριακή αποζημίωση σύμφωνα με την παρ. Γ2 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (A’ 176). Στην περίπτωση που το εν λόνω προσωπικό εκτελεί διοικητικά καθήκοντα στα ως άνω γραφεία, δικαιούται υπερωριακή αποζημίωση σύμφωνα με την παρ. Α2 του ίδιου άρθρου.

δ. Οι ειδικές αποζημιώσεις των περ. α’ και β’ καταβάλλονται και στους μαθητές των σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσής, με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν yia το λοιπό ένστολο προσωπικό της.».

2. Το έκτο εδάφιο της παρ. Ε του άρθρου 127 του ν. 4472/2017, περί της μη καταβολής στους μαθητές των σχολών των σωμάτων ασφαλείας των επιδομάτων των παρ. Β έως Ε του ίδιου άρθρου, αντικαθίσταται και η παρ. Ε διαμορφώνεται ως εξής:

«Ε. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην Ν. Δωδεκανήσου), καθώς και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στις Μονάδες Προκαλύψεως της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης), στη νήσο Σκύρο και τις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύφους εκατό(100)ευρώ.

Το ανωτέρω επίδομα ύψους εκατό (100) ευρώ χορηγείται και στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετούν στις Λιμενικές Αρχές Οθωνών, Σαγιάδας και Σκύρου.

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες.

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο όπως μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, διάθεση, από την περιοχή η οποία δικαιολογεί τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου Προϊσταμένου.

Τα επιδόματα των παρ. Β’ έως Ε’ δεν καταβάλλονται στους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (μέχρι τριών ετών), στους μαθητές των σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας, με την επιφύλαξη της περ. δ’ της παρ. Δ, στους τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας, καθώς και στους έφεδρους και δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς.

Στο στρατιωτικό προσωπικό, που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καθώς και στο στρατιωτικό προσωπικό ειδικότητας μετεωρολόγου που υπηρετεί σε μετεωρολογικά κλιμάκια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ή σε μετεωρολογικά κλιμάκια, που εδρεύουν σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας καταβάλλεται αποζημίωση, το ύφος της οποίας, ο τρόπος καταβολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζεται με την υπουργική απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 4427/2016 (Α’ 188).».

 

Άρθρο 8

Παράταση συμβάσεων προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Οι συμβάσεις προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) οι οποίες λήγουν πριν από την ολοκλήρωση του τρέχοντος έτους, παρατείνονται έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2021, για την κάλυψη της ανάγκης αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού (COVID-19) και την αντιμετώπιση υγειονομικών και πάσης φύσεως κινδύνων.

 

Άρθρο 9

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας μετατάξεων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4760/2020

Η παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4760/2020 (Α’ 247), περί της καταληκτικής ημερομηνίας μετάταξης πολιτικών υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ως καταληκτική ημερομηνία του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4704/2020 (Α’ 133) ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2021.».

 

Άρθρο 10

Δοκιμασίες εισαγωγής στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων – Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017

Το πρώτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017 (Α’ 184), περί των δοκιμασιών εισαγωγής στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής ακτοφυλακής και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, αντικαθίσταται και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Οι υποψήφιοι των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων που κρίνονται ικανοί στις υγειονομικές, αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες το σχολικό έτος υποβολής της υποψηφιότητάς τους και περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατατάσσονται στο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και Δόκιμοι Λιμενοφύλακες, αντίστοιχα. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από εν ενεργεία μόνιμα στελέχη Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις. Αν εντός διμήνου από την αρχική, ανά κατηγορία εισακτέων, ημερομηνία κατάταξης στις Σχολές, υπάρχουν κενές θέσεις, λόγω μη προσέλευσης των εισακτέων που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο πίνακα ή λόγω παραίτησης ή απομάκρυνσης ή αποχώρησής τους από τις Σχολές για οποιονδήποτε λόγο, αφού οι εν λόγω υποψήφιοι διαγραφούν με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εισάγονται σε αυτές για την πλήρωση των κενών θέσεων ισάριθμοι, ανά κατηγορία, υποψήφιοι κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, βάσει των αποτελεσμάτων που κυρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εφόσον οι εισαγόμενοι με την προαναφερόμενη διαδικασία δεν προσέλθουν για κατάταξη ή παραιτηθούν ή απομακρυνθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο από τις παραπάνω Σχολές, εισάγονται προς πλήρωση των κενών θέσεων που προκύπτουν, νέοι επιλαχόντες με την ίδια διαδικασία, μέχρι την οριστική πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν, εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παραίτησης ή απομάκρυνσης ή αποχώρησης του εισαγομένου, τη θέση του οποίου καλείται να καλύψει, σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου έτους της αρχικής κατάταξης.».

 

Κατεβάστε εδώ την τροπολογία

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειαπόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους  και δεν δεσμεύουν καθ οιοδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.