Μείωση ασφαλιστικών εισφορών δημοσίων υπαλλήλων (εγκύκλιος ΕΦΚΑ)

 

Εγκύκλιο με θέμα τη «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων που απασχολούνται στο ∆ημόσιο Τομέα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 48 του Ν.4670/2020 » κοινοποίησε στις αρμόδιες υπηρεσίες ο ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα:

1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4670/2020 ορίζεται ότι:
«Από την 1η Ιουνίου 2020 στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών μειώνονται κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες ως ακολούθως:
1. Κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 0,48 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,27 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 4,25% και κατανέμεται 2,69% στον εργοδότη και 1,56% στον εργαζόμενο.
2. Κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) του άρθρου 34 παρ. 4 περίπτωση β’του Ν. 4144/2013 (Α ’88), η οποία μειώνεται από την εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, περίπτωση β’ εδάφιο α’ του Ν.Δ. 2963/1954 (Α ‘195) και αφορά αποκλειστικά ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζόμενου υπέρ ΕΛΕΚΠ διαμορφώνεται σε 1,20% και κατανέμεται 0,85% υπέρ ΟΕΚ (Ν.Δ. 2963/1954) και 0,35% υπέρ πρώην ΟΕΕ (Ν.678/1977, Α ‘246 και άρθρο 7 του Ν.3144/2003, Α ‘111).

Κατόπιν τούτου, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, διευκρινίζεται ότι, η μείωση ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπεται από τις κοινοποιούμενες διατάξεις, συνολικά κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) αφορά στις συνεισπραττόμενες εισφορές υπέρ κλάδου ανεργίας καθώς και υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) και δεν αφορά σε εισφορές του κλάδου κύριας σύνταξης.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

1. Για τον κλάδο Ανεργίας η μείωση ανέρχεται σε 0,75 ποσοστιαίες μονάδες, αφορά σε εργαζόμενους και εργοδότες και επιμερίζεται κατά 0,48 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,27 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζόμενου.
Κατά συνέπεια, το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 4,25% και κατανέμεται 2,69% στον εργοδότη και 1,56% στον εργαζόμενο

2.  Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ.4 του Ν.4144/2013 όπως ισχύει, ο Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής (με έσοδα προερχόμενα από τους καταργούμενους Οργανισμούς του ΟΕΚ και του ΟΕΕ) και ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) ενοποιήθηκαν λειτουργικά σε λογαριασμό με την επωνυμία «Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.)».
Πόροι του Ε.Λ.Ε.Κ.Π, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.4144/2013 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.4254/2014, ορίζονται:
Α) Εργοδοτική εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης ( Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.).
Β) Εργοδοτική εισφορά 0,12% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.)
Γ) Εισφορά εργαζομένου 0,10% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.)
Δ) Εισφορά 1% υπέρ Ο.Ε.Κ., προβλεπόμενη από το άρθρο 7 της παρ. 1 περ. β’εδάφιο 1ο του Ν .Δ. 2963/1954 (Α’195) η οποία βαρύνει τον ασφαλισμένο. Η εισφορά αυτή δύναται να βαρύνει τον οικείο εργοδότη εν όλω ή εν μέρει εφόσον αναλάβει το αντίστοιχο βάρος.
Ε) Εισφορά 0,35% υπέρ Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) η οποία βαρύνει τον ασφαλισμένο.
Κατά συνέπεια, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4670/2020 από 1/6/2020 επέρχεται μείωση κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) στην εισφορά της ανωτέρω αναφερόμενης περίπτωσης Δ’ που αφορά σε εισφορά υπέρ Ο.Ε.Κ., έτσι ώστε αυτή διαμορφώνεται από 1% σε 0,85%.
Διευκρινίζεται ότι, οι υπόλοιπες προβλεπόμενες εισφορές που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.

Συγκεκριμένα οι συνεισπραττόμενες εισφορές διαμορφώνονται ως εξής:

2. ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 48 του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43/Α’/28-2-2020) ως ημερομηνία έναρξη εφαρμογής της εν λόγω διάταξης ορίζεται η 1/6/2020.

Κατά συνέπεια, τα νέα ποσοστά συνεισπραττόμενων εισφορών, όπως παρουσιάζονται στον ανωτέρω πίνακα θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εισφορών περιόδων ασφάλισης από 1/6/2020 και εφεξής.

3. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Όπως είναι γνωστό η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων και των εισφορών των τακτικών μονίμων υπαλλήλων, μετακλητών και λειτουργών του Δημοσίου καθώς και των ενστόλων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που από 1/1/2017 εντάχθηκαν στον e – ΕΦΚΑ περιλαμβάνεται στις αναλυτικές εγγραφές της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) Δημόσιου Τομέα που υποβάλλει ο εργοδότης – Δημόσιος Τομέας στον e – ΕΦΚΑ.

Με την υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 10/2020 e-ΕΦΚΑ παρασχέθηκαν οδηγίες απεικόνισης της ασφάλισης στη νέα εφαρμογή ΑΠΔ του Δημόσιου Τομέα με καταχώριση ξεχωριστών εγγραφών ανά κλάδο ασφάλισης για κάθε ασφαλισμένο, μεταξύ των οποίων και η απεικόνιση των συνεισπραττομένων εισφορών (για όσες περιπτώσεις υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφοράς υπέρ συνεισπραττόμενων κλάδων π.χ ΟΕΚ κλπ.).

Για την απεικόνιση των συνεισπραττομένων εισφορών θα χρησιμοποιηθούν οι Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με τους αντίστοιχους Κωδικούς Ειδικότητας σε συνδυασμό με τους Κωδικούς Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ) όπως αναλυτικά ανά περίπτωση αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της παρούσας:

Διευκρινίζεται ότι, για όσες ΑΠΔ Δημόσιου έχουν ήδη υποβληθεί από 1/1/2020 στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί η παλαιά κωδικοποίηση (δηλ. οι ΚΠΚ 135 και 189) για περιόδους απασχόλησης από 1/1/2020 έως 31/3/2020, εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.

Για όσες περιπτώσεις δεν έχει υποβληθεί ΑΠΔ θα χρησιμοποιηθεί κανονικά η νέα κωδικοποίηση.

Επισημαίνεται ότι, στην εγκύκλιο, διαβιβάζονται συνημμένα επικαιροποιημένοι πίνακες τόσο με τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, όσο και με όλες συνολικά τις αλλαγές και τροποποιήσεις που έχουν επέλθει και αφορούν στη νέα κωδικοποίηση με τα ποσοστά ασφάλισης ανά κατηγορία ασφαλισμένων με συνδυασμούς ΚΑΔ Κωδικού Ειδικότητας και Πακέτου Κάλυψης.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειαπόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ οιοδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.

Aftodioikisi.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.