Υπουργική Απόφαση για το εφάπαξ και το ύψος των κρατήσεων των Αρχιφυλακων που προηχθησαν σε Ανθυπαστυνόμο αναδρομικά απο 31.10.2021.Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για το εφάπαξ και το ύψος των κρατήσεων των Αστυνομικών.Η νέα ρύθμιση θα έχει αναδρομική ισχύ από 31/10/2021, προκειμένου να καταλάβει τους αστυνομικούς που, κάνοντας χρήση του ενιαίου βαθμολογίου, προήχθησαν στον βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και την επόμενη στην αποστρατεία στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’.

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4302/Β/11-8-2022 Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 8000/28/59-θ που αφορά τη ρύθμιση θεμάτων πρόσθετης ασφάλισης και παροχών του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑΠΑΣΑ) του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (ΤΠΑΣ) και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων τ.Αστυνομίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) ως προς τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος και τον προσδιορισμό των εισφορών των ασφαλισμένων μετόχων αυτών και λοιπές συναφείς διατάξεις.

Συγκεκριμένα, η παρ. 3 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 8000/20/89-α’/2014 Απόφασης τροποποιείται ως εξής:

«Στους μετόχους των Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., κατά την έξοδό τους από τον αντίστοιχο Τομέα ή κατά τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 3655/2008, γίνεται κράτηση, ίση με 3% επί του συνολικού υπολογισθέντος, σύμφωνα με την παρ. 9 του ν. 4387/2016, εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος προ κρατήσεων.

Σε περίπτωση λήψης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 3655/2008, και εφόσον ο μέτοχος ζητήσει τη διατήρηση της ασφαλιστικής σχέσης μέχρι την έξοδό του από το Σώμα, γίνεται νέος υπολογισμός της κράτησης κατά την ως άνω έξοδο και συμψηφισμός της με αυτή που έγινε κατά το χρόνο λήψης του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος βάσει των ως άνω διατάξεων.

Η ως άνω κράτηση δεν γίνεται στις περιπτώσεις χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος λόγω θανάτου μετόχου εν ώρα υπηρεσίας από βίαιο συμβάν»

Η Απόφαση έχει εφαρμογή, κατόπιν αιτήσεως, στους μετόχους των Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. για τους οποίους η ασφαλιστική σχέση έληξε την 31.10.2021 και εξής, καθώς και για τους μετόχους, οι οποίοι αιτήθηκαν εφάπαξ χρηματικό βοήθημα βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 3655/2008 την 31.10.2021 και εξής.

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 8000/28/59-θ

ΦΕΚ 4302/Β/11-8-2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8000/20/89-α’/2014 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Ρύθμιση θεμάτων πρόσθετης ασφάλισης και παροχών του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (ΤΠΑΣ) και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων τ. Αστυνομίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) ως προς τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος και τον προσδιορισμό των εισφορών των ασφαλισμένων μετόχων αυτών και λοιπές συναφείς διατάξεις» (Β’ 625).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (Α’ 58),

β) του άρθρου 15 του ν. 4760/2020 «Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.» (Α’ 247),

γ) της παρ. 1. Β του άρθρου 43 του ν. 3518/2006 (Α’ 272),

δ) του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 74),

ε) του άρθρου 30 του ν. 1027/80 «Περί των απαιτουμένων δικαιολογητικών δια την έκδοσιν αδείας εγκαταστάσεως, επεκτάσεως, ανακαινίσεως ή διαρρυθμίσεως Βιομηχανικής ή Βιοτεχνικής εγκαταστάσεως, εντός Βιομηχανικής Περιοχής» (Α’ 49),

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2.Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

3.Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

4.Τις από 24.05.2022 εκπονηθείσες Αναλογιστικές Μελέτες για τον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) και τον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

5.Το υπ’ αρ. 23/6 από 29.06.2022 πρακτικό – απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

6.Το γεγονός, ότι με τις κατωτέρω προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η παρ. 3 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 8000/20/89-α’/2014 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Β’ 625), αντικαθίσταται ως εξής:

«Στους μετόχους των Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., κατά την έξοδό τους από τον αντίστοιχο Τομέα ή κατά τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 3655/2008, γίνεται κράτηση, ίση με 3% επί του συνολικού υπολογισθέντος, σύμφωνα με την παρ. 9 του ν. 4387/2016, εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος προ κρατήσεων. Σε περίπτωση λήψης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 3655/2008, και εφόσον ο μέτοχος ζητήσει τη διατήρηση της ασφαλιστικής σχέσης μέχρι την έξοδό του από το Σώμα, γίνεται νέος υπολογισμός της κράτησης κατά την ως άνω έξοδο και συμψηφισμός της με αυτή που έγινε κατά το χρόνο λήψης του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος βάσει των ως άνω διατάξεων.

Η ως άνω κράτηση δεν γίνεται στις περιπτώσεις χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος λόγω θανάτου μετόχου εν ώρα υπηρεσίας από βίαιο συμβάν».

 

Άρθρο 2

Η παρούσα έχει εφαρμογή, κατόπιν αιτήσεως, στους μετόχους των Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. για τους οποίους η ασφαλιστική σχέση έληξε την 31.10.2021 και εξής, καθώς και για τους μετόχους, οι οποίοι αιτήθηκαν εφάπαξ χρηματικό βοήθημα βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 3655/2008 την 31.10.2021 και εξής.

Έναρξη Ισχύος

Η απόφαση αυτή έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2022

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειαπόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους  και δεν δεσμεύουν καθ οιοδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.

 

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.