Βαθμολόγιο _ Αυτά ισχύουν στην Πυροσβεστική με τον νέο νόμο _ Ανάλυση τού Γιάννη Μήλτσιου.

 

Κείμενο τού Πυρονόμου, Γιάννη Μήλτσιου: Την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020, ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων το νέο Προεδρικό Διάταγμα περί «Αναδιοργάνωσης του Πυροσβεστικού
Σώματος», όπως αυτό είχε διαμορφωθεί, μετά από συνεχείς διαβουλεύσεις και παρεμβάσεις των συνδικαλιστικών Ενώσεων και της Ομοσπονδίας, εδώ και ένα μήνα περίπου.

Η αμέριστη συνεργασία της Κυβέρνησης δια μέσω του γ.γ.Π.Π κ. Νίκου Χαρδαλιά, με τους πυροσβέστες, είχε ως αποτέλεσμα το νέο Π.Δ να είναι ένα σκαλοπάτι προς τον δίκαιο και λειτουργικό εκσυγχρονισμό του Πυροσβεστικού Σώματος. Όσο και να προσπαθούν οι «Κασσάνδρες» να το υποβαθμίσουν, είναι φανερό από όλους πως η Πυροσβεστική αποκτά νέα αποτελεσματική δομή και ευελιξία, με Βαθμολόγιο, δίκαιο Κανονισμό Μεταθέσεων και ανασχεδιασμένη οργάνωση.

Το μόνο που μένει, είναι στην πράξη να δούμε πως θα λειτουργήσει το όλο εγχείρημα, αλλά προπάντων έχοντας πλέον τα θεμέλια, να εργαστούμε προς τη βελτίωση κάθε προβλήματος που μελλοντικά μπορεί να προκύψει.

Παρακάτω θα γίνει μια προσπάθεια να παρουσιαστεί το Βαθμολόγιο, έστω περιληπτικά, για την ενημέρωση των συναδέλφων.  Σε άλλο άρθρο θα αναλυθεί ο κανονισμός μεταθέσεων.

Αρχαιότητα και ιεραρχία υπαλλήλων. Καθήκοντα

Η αρχαιότητα κάθε βαθµού προσδιορίζεται από τον χρόνο κτήσης του βαθµού. Στην περίπτωση ταυτόχρονης προαγωγής ομοιοβάθμων, η αρχαιότητα προσδιορίζεται από εκείνη του αμέσως προηγούμενου βαθµού. Οι Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων, που προέρχονται από παραγωγική σχολή, είναι αρχαιότεροι από τους οµοιόβαθµούς τους που προέρχονται από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (Άρθρο 94 και 95 Αρχαιότητα).

Η ιεραρχία των καθηκόντων συνιστά την κλίµακα της διοίκησης. Με λίγα λόγια ο αρχαιότερος αναλαμβάνει π.χ Αξιωματικός Βάρδιας άσχετα αν είναι οδηγός ή μάχιμος (Άρθρο 93.4 – Ιεραρχία).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΧΑΜΗΛΟΒΑΘΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.

 

Βαθμολόγιο μη παραγωγικής Σχολής.

Οι Πυροσβέστες προάγονται στον βαθµό του Υπαρχιπυροσβέστη, στα πέντε (5) έτη συνολικής υπηρεσίας.

Οι Υπαρχιπυροσβέστες προάγονται στον βαθµό του Αρχιπυροσβέστη, στα δεκαπέντε (15) έτη συνολικής υπηρεσίας.

Οι Αρχιπυροσβέστες προάγονται στον βαθµό του Πυρονόµου, στα είκοσι έξι (26) έτη συνολικής υπηρεσίας.

Ο βαθμός του Ανθυποπυραγού δίνεται καταληκτικά ένα μήνα πριν την αποστρατεία του υπαλλήλου.

Βαθμολόγιο παραγωγικής Σχολής.

Οι υπάλληλοι που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στον βαθµό του Πυροσβέστη, δύναται να εξεταστούν για την φοίτησή τους στην Σχολή Αρχιπυροσβεστών, διάρκειας δέκα (10) µηνών. Οι επιτυχόντες που προσλήφθηκαν στο Σώµα, με πανελλήνιες (π.δ 44/2016), ονοµάζονται Αρχιπυροσβέστες, δίχως να φοιτήσουν στη Σχολή και τοποθετούνται ιεραρχικά µετά τον τελευταίο αποφοιτήσαντα.

Οι Αρχιπυροσβέστες παραγωγικής Σχολής προάγονται στον βαθµό του Πυρονόµου, στα έξι (6) έτη παραµονής στον βαθµό.

Οι Πυρονόµοι, στα τρία (3) έτη στον βαθµό, δύναται  να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων στη Σχολή Επιµόρφωσης και να αποφοιτήσουν Ανθυποπυραγοί. Ακολουθούν όλες τις διατάξεις των Αξιωματικών (βαθμολόγιο και μεταθέσεις, ενώ εξελίσονται μέχρι τον βαθµό του Αντιπυράρχου.

Οι Πυρονόµοι, παραγωγικής Σχολής στα είκοσι έξι (26) ετών συνολικής πραγματικής υπηρεσίας στο Σώµα ή στα οκτώ (8) ετών στον βαθµό, εισάγονται με αίτηση τους στο Ειδικό Τµήµα της Σχολής Επιµόρφωσης και αποφοιτούν με τον βαθμό Ανθυποπυραγού. Οι εν λόγω υπάλληλοι εξακολουθούν να καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις του βαθµού του Πυρονόµου. (Άρθρο 114 – Βαθμολογική εξέλιξη)

Βαθμολογική εξέλιξη Ανθυποπυραγών από Σχολή επιμόρφωσης.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί με ποια διάταξη θα υπολογίζονται τα χρόνια προαγωγής (Πριν της ισχύει του π.δ 44/2016 (Α΄68) ή  μετά την ισχύει).

Έτσι, ο Ανθυποπυραγός με τρία (3) έτη στον βαθµό ή αν ισχύσει ο π.δ 44/2016, στα τέσσερα (4) έτη, προάγεται σε Υποπυραγός.

Ο Υποπυραγός στα τέσσερα (4) έτη στον βαθµό ή στα πέντε (5) έτη, προάγεται σε Πυραγός.

Ο Πυραγός στα πέντε (5) έτη στον βαθµό (ή δέκα (10) έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωµατικού, από τα οποία δύο (2) έτη στον βαθµό) ή έξι (6) έτη στον βαθµό (ή δεκατέσσερα (14) συνολικής υπηρεσίας Αξιωµατικού, από τα οποία πέντε (5) έτη στον βαθµό), προάγεται σε Επίπυραγός.

Ο Επιπυραγός στα πέντε (5) έτη στον βαθµό (ή δεκαεπτά (17) έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωµατικού, από τα οποία τρία (3) έτη στον βαθµό) ή Έξι (6) έτη στον βαθµό (ή είκοσι (20) έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωµατικού, από τα οποία πέντε (5) έτη στον βαθµό).

Ο βαθμός του Αντιπύραρχου δίνεται καταληκτικά ένα μήνα πριν την αποστρατεία του υπαλλήλου (Άρθρο 113 και 111 – Καταληκτικοί βαθµοί).

Παραλειπόμενα περί Βαθμολογίου.

Ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας στον βαθµό, δεν προσµετράται ο χρόνος υπηρεσιακής αποχής για λόγους υγείας (πέραν του έτους) και o χρόνος παραµονής στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου (Άρθρο 115 – Χρόνου υπηρεσίας).

Οι Ανθυποπυραγοί, οι Υποπυραγοί και οι Πυραγοί προάγονται κατ΄ εκλογή και κατ΄ αρχαιότητα. Οι Ανθυποπυραγοί, µετά τη συµπλήρωση των τυπικών προσόντων προάγονται υποχρεωτικά στον βαθµό του Υποπυραγού, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων στον βαθµό αυτό. Οι Επιπυραγοί και πάνω προάγονται µόνο κατ΄ επιλογή (Άρθρο 127 – Τρόπος προαγωγής) Καλύπτουν όλοι καθορισμένες κενές θέσεις (Άρθρο 134 κ 138 – Διαδικασία προαγωγών).

Ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων, προάγονται στους αµέσως ανώτερους βαθµούς, οι Υποπυραγοί στα δέκα (10) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωµατικοί, οι Πυραγοί στα δεκατρία τρία (13) έτη και οι Επιπυραγοί στα Είκοσι (20) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωµατικοί (Άρθρο 135 – Προαγωγές).

Τι σημαίνει αυτό σε χρήμα.

Σύμφωνα με το ειδικό μισθολόγιο που εφαρμόζεται στα Σώματα Ασφαλείας από το 2017, οι χαμηλόβαθμοι υπάλληλοι της Πυροσβεστικής θα δούμε άμεσα μια αύξηση της τάξης των 40-80 Ευρώ ανά μήνα. Μακροπρόθεσμα δε, τα ποσά θα είναι σαφώς μεγαλύτερα, ενώ στο εφάπαξ και τα συντάξιμα οι διαφορές θα είναι αισθητές.

Ας το εξετάσουμε με παραδείγματα:

Αρχιπυροσβέστης μη παραγωγικής Σχολής με 20 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας (Σειρά 1999), τώρα έχει βασικό μισθό 1.485 Ευρώ. Στα 26 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας, με τις νέες διατάξεις ο βασικός του μισθός θα διαμορφωθεί στα 1.785 Ευρώ το μήνα. (300 Ευρώ διαφορά).

Πυρονόμος παραγωγικής σχολής με 20 χρόνια πρ. υπηρεσίας, σήμερα έχει βασικό μισθό 1.545 Ευρώ το μήνα, ενώ στα 26 χρόνια πρ. υπηρεσίας με τις νέες διατάξεις θα είναι 1.845 Ευρώ τον μήνα.

Σε αυτά τα νούμερα δεν υπολογίζεται η περίπτωση περεταίρω προαγωγής λόγω Σχολών κ.α. που θα επιφέρει μεγαλύτερη αύξηση.

Με εκτίμηση

Μήλτσιος Μ. Ιωάννης

Μέλος της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Κ.Μ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειαπόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ οιοδήποτε τρόπο το ιστολόγιο 

 

Policepress.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Μία άποψη για το “Βαθμολόγιο _ Αυτά ισχύουν στην Πυροσβεστική με τον νέο νόμο _ Ανάλυση τού Γιάννη Μήλτσιου.”

  1. αναστασιου δημητρα

    αυτους τους ερημους τους πενταετης που δουλευουν απο το 2003 και εμειναν εξω λογο ηλικιας και λυκειου δεν τους κοιταει κανεις?μηπως δουλευουν λιγοτερο απο τους αλλους?μηπως ειναι λιγοτερο αξιοι απο τους αλλους που τους βοηθησε η τυχη και εγιναν μονιμοι χωρις καποια διαφορετικη αξια απο εμας και τωρα μας βλεπουν αφ υψηλου?τι γινεται σκοτωνουν τα αλογα οταν γερασουν?

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.